E-02 Informace o formách vydávání výsledků

Po provedení analýz jsou výsledky z analyzátorů přeneseny automaticky nebo ručně (přepisem) do laboratorního informačního systému. Po validaci odpovědným pracovníkem jsou pak dostupné lékaři v nemocničním informačním systému (NIS). Zároveň jsou výsledky vydávány v tištěné formě, příp. sdělovány telefonicky (viz níže). Výsledky vyšetření uvolňují pouze pracovníci, kteří jsou k tomuto pověření.

 

Uvolnění výsledků provádějí tito pracovníci:

 

 

 

Výsledky OKL jsou vydávány:

 

 

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitárky) a pacientům. Jedinou výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických dětí a hlášení hodnoty protrombinového času (INR) pacientům s antikoagulační léčbou. Výsledky se v takovém případě vydávají oproti jménu, číslu pojištěnce a jménu ošetřujícího lékaře.

 

Vydávání výsledkových listů pacientům - viz dokument LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům.

 

Telefonování výsledků

 

1.      Výsledky statimových vyšetření a výsledky během pohotovostní služby odesílané prostřednictvím NIS na lůžková a ambulantní oddělení nemocnice se telefonicky nehlásí! Výdej těchto výsledků v podobě tištěných výsledkových listů zůstává nezměněn, výsledkové listy jsou v den vyšetření dostupné ve výsledkové skříni.

2.      Výsledky statimových vyšetření, která nelze odeslat prostřednictvím NIS (oddělení mimo nemocnici) se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře, pokud je uveden na žádance telefon pro statim. Pracovník OKL zaznamenává, komu byl výsledek ohlášen prostřednictvím nabídky „nahlášení výsledků“ v LIS

3.      Patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení (viz dokument LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech) a je proveden záznam do LIS.

 

Elektronická forma odesílání výsledků prostřednictvím MISE praktickým a odborným lékařům

 

Systém MISE je provozován firmou STAPRO jako služba zabezpečeného přenosu dat v prostředí internetu z laboratorního informačního systému přímo do informačního systému lékaře. Data jsou zabezpečena šifrováním asymetrickou šifrou, přenášená data jsou archivována. Interval odesílání výsledků je po 30 minutách. Výhodou je rychlý a zabezpečený přenos dat, server je přístupný všem uživatelům 24 hodin denně. Vydávání výsledkových listů u takto odeslaných výsledků zůstává nezměněno – prostřednictvím svozu jsou odeslány druhý den lékaři.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL