D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

Postupy při nesprávné identifikaci se liší podle typu požadavku:

 

Rutinní požadavky:

 

 

Materiál je analyzován, identifikace je doplněna telefonicky. Do komentáře k výsledku v LIS je uvedeno jméno osoby, která doplňující identifikaci sdělila.

 

 

Chybí-li materiál ke zpracování, jsou výsledky jednotlivých metod v LIS nahrazeny textem „nedodáno“ a do poznámky k žádance je zapsáno, který typ materiálu nebyl dodán.

 

Přebývá-li materiál, je žadatel kontaktován k doplnění požadavků a zaslání doplňující žádanky.

 

Nelze-li žadatele kontaktovat v den přijetí materiálu, je materiál uskladněn s ostatním materiálem dle pravidel pro uskladnění a klient je kontaktován následující den. Není-li možné žadatele kontaktovat po dobu delší než je doba běžného skladování vzorků, je materiál zlikvidován a je učiněn záznam do knihy odmítnutých vzorků.

 

 

Lze-li identifikovat požadující oddělení, je neprodleně kontaktováno k doplnění požadavků a zaslání doplňující žádanky. Nelze-li identifikovat žadatele, není materiál dále zpracováván ani uchováván.

 

 

Klient obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu v podobě výsledku z LIS, kde je namísto stanovených parametrů uveden důvod odmítnutí – nesprávná identifikace. Tato informace je archivována v LIS.

 

Výjimku tvoří vzorky, u nichž vznikne nejistota ohledně identifikace vzorku, a analyty v tomto vzorku jsou nestabilní a jedná-li se o nenahraditelný nebo kritický vzorek. V takovém případě může být vzorek zpracován, ale výsledky nesmí být vydány, dokud za identifikaci a přijetí vzorku nebo za poskytnutí správné informace, nebo obojího, nepřevezme zodpovědnost požadující lékař nebo osoba odpovědná za odběr vzorku. V takovém případě musí být žádanka ke vzorku vybavena podpisem odpovědné osoby nebo musí být vysledovatelná osoba, přebírající odpovědnost za identifikaci primárního vzorku. Jestliže z jakéhokoliv důvodu nelze tyto požadavky splnit a vyšetření již bylo provedeno, je nutné odpovědnou osobu uvést do zprávy o zpracování vzorku.

 

 

Je proveden zápis do LIS a k jednotlivým parametrům je na místo výsledků vložen text „nedodáno“, do komentáře uvedeno sdělení o nedodaném biologickém materiálu.

 

 

Pokud jsou shodně označené zkumavky a není možné určit, který ze vzorků patří k žádance, vzorek se dále nezpracovává – je proveden zápis do knihy odmítnutých vzorků a vyplněn formulář pro evidenci neshod. Dále je nutné zapsat žádanku do LIS, včetně kolize, důvodu pro odmítnutí a poznámky „NESHODA“. Za zapsání a informování klinického žadatele je odpovědná osoba, která neshodu zjistí.

 

Urgentní požadavky (STATIM):

 

 

Materiál je vždy přednostně zpracován. Postup je stejný jako u rutinního požadavku, ale je volen tak, aby nebylo ovlivněno zpracování požadavku a splnění kritérií pro zpracování urgentního požadavku.

 

 

Materiál je vždy přednostně zpracován. Postup je stejný jako u rutinního požadavku, je-li to možné, je klient neprodleně o neshodě informován. Výsledek může být vydán bez doplňující identifikace, archivován až po splnění požadavků jako u běžného vzorku.

 

 

Materiál je vždy přednostně zpracován. Postup je stejný jako u rutinního požadavku, ale je volen tak, aby nebylo ovlivněno zpracování požadavku a splnění kritérií pro zpracování urgentního požadavku.

 

 

Materiál je vždy přednostně zpracován. Postup je stejný jako u rutinního požadavku, ale je volen tak, aby nebylo ovlivněno zpracování požadavku a splnění kritérií pro zpracování urgentního požadavku.

 

 

Postup je stejný jako u rutinního požadavku, je-li to možné, je klient neprodleně o neshodě informován.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL