D-01 Příjem žádanek a vzorků

Laboratoř přijímá vzorky biologického materiálu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Materiál společně s řádně vyplněnou žádankou o vyšetření je přebírán laborantkou nebo osobou pověřenou příjmem materiálu, která zkontroluje shodu údajů uvedených na žádance s údaji na odběrové nádobce s biologickým materiálem. Identifikace pacienta na nádobce s materiálem musí být jednoznačná a musí se shodovat s údaji na žádance, v opačném případě nelze takový materiál laboratoří přijmout! Dále laborantka kontroluje samotný materiál, jeho množství, druh odběrové zkumavky, neporušenost zkumavky apod.

 

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout, (viz LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku), případně označení pořadí vzorku římskou číslicí v rámci jednoho dne nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu.

 

Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).

 

V případě požadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility (pro krevní banku) nelze přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta tj. s chybějícím číslem pojištěnce a údajem o odebírajícím pracovníkovi, dále pokud chybí jméno lékaře, datum a čas odběru.

 

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.

 

Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky. Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo, pokud není známo, obdrží z oddělení laboratoř náhradní rodné číslo. Pod tímto číslem jsou dostupné laboratorní nálezy v NIS. Po získání platného rodného čísla budou výsledky uložené pod náhradním rodným číslem navázány na platné rodné číslo.

 

Vzorky biologického materiálu jsou přijímány tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany osobních údajů (povinná mlčenlivost všech zaměstnanců MN, i externích pracovníků přicházejících do laboratoře, žádanky ani vzorky biologického materiálu se nesmí dostat do kontaktu s veřejností apod.).

 

ß Zpět na obsah LP OKL