C-12 Informace k dopravě vzorků

Transport biologického materiálu do laboratoře zajišťován v areálu nemocnice donáškou z oddělení nemocnice. Oddělení si transport do laboratoře organizují sama. Pro přenos odebraného materiálu vydává laboratoř plastové stojánky.

 

Materiál na STATIM vyšetření je nutno transportovat do laboratoře IHNED po odběru. Pracovník přinášející vzorky biologického materiálu v režimu statim předá tyto vzorky osobně pracovníkovi příjmu materiálu, který označí žádanku časem příjmu a identifikací přinášející osoby.

 

V pohotovostní době:

Materiál na všechna vyšetření je nutno předat službě OKL osobně (telefon 410), telefon je umístěn v zádveří laboratoře!

 

Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře.

 

Svoz biologického materiálu z okolních ambulancí do laboratoře je zajišťován prostřednictvím pracovníků dopravní služby Masarykovy nemocnice Rakovník s.r.o. Rozpis svozů je pevně určen harmonogramem a je realizován pravidelně každý pracovní den.

 

Podrobné informace o harmonogramu a organizaci svozů jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

 

Řidič převážející materiál je poučen o bezpečnosti a riziku převozu biologického materiálu, a nikdy nesmí nijak manipulovat s biologickým materiálem.

 

Všechny vozy jsou vybaveny havarijní soupravou pro případ vylití nebo rozbití zkumavek s biologickým materiálem.

 

Všechny boxy určené pro přepravu vzorků biologického matriálu jsou viditelně označeny.

 

Laboratoř pravidelně monitoruje čas i teplotu transportu tak, aby byly dodrženy všechny požadavky preanalytické fáze, která je důležitou součástí laboratorního vyšetření. Doba transportu do laboratoře by neměla přesáhnout 2 hodiny, a vzorky by měly být transportovány při teplotě 15-25°C. Je důležité dodržovat podmínky pro uchování a transport biologického materiálu viz kap. C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita této LP. Pokud není dodržena doba, teplota nebo jiná z podmínek transportu, jsou ihned učiněna taková opatření, aby se zabránilo nebo omezilo případnému opakování této situace a vždy je informován klinický žadatel.

 

Stabilita vzorků určených pro jednotlivá vyšetření a více informací k jednotlivým vyšetřením viz kap. F-01 Abecední seznamy vyšetření.

 

ß Zpět na obsah LP OKL