B-07 Popis nabízených služeb

Seznam prováděných vyšetření viz kapitola F-01 Abecední seznamy vyšetření této LP.

 

Seznam akutně prováděných vyšetření:

 

 

Materiál

 

Vyšetření dostupná statim

 

Krev (sérum, plazma)

Na+, K+, Cl-, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita,

bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GGT, ALP, AST, amyláza, kyselina močová, CK, cholesterol, triglyceridy,

albumin, celková bílkovina, glukóza, CRP,

troponin T, myoglobin, CK-MB mass,

NT-proBNP, S 100B, hCG, PCT, IL-6 

teofylin, digoxin

KS + Rh, screening protilátek, zkouška kompatibility, přímý antiglobulinový test

Moč

Na+, K+, Cl-, urea, kreatinin, osmolalita, amyláza, toxikologické vyšetření moče

chemické a morfologické vyšetření moče, bílkovina v moči kvantitativně

Krev (acidobazická rovnováha)

pH, pCO2, pO2,

oximetrie (pouze v arteriální krvi), laktát (krev)

Krev nesrážlivá

krevní obraz, krevní obraz s diferenciálem (z analyzátoru)

protrombinový čas (PT, Quickův test), fibrinogen,

trombinový čas (TT),

aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT), antitrombin,

D-dimery, anti Xa aktivita nízkomolekulárního heparinu

 

V době pohotovostní služby jsou za STATIM považovány všechny požadavky na vyšetření uvedená v tabulce.

 

Vyšetření dostupná během pohotovostní služby:

 

Během pohotovostní služby lze kromě akutně prováděných (statimových) vyšetření požadovat také doplňující vyšetření v případech, kdy je výhodné z jednoho odběru zjistit i další informace. Laboratoř tato vyšetření provede tak, aby neohrozila uspokojení akutních požadavků. Tyto výsledky se netelefonují a vydávají se v tištěné formě při nejbližším hromadném tisku výsledků. Podrobné informace jsou uvedeny u jednotlivých metod  F-01 Abecední seznamy vyšetření v Laboratorní příručce.

 

Příjem materiálu na urgentní (statimová) vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi OKL osobně (telefon v zádveří laboratoře)!

Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů, odeslání výsledků akutních vyšetření do NIS (u lůžkových oddělení nemocnice) či telefonické nahlášení (u ambulantních pacientů) má prioritu před odesláním ostatních rutinních výsledků.

 

Akutní vyšetření jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem. Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují a řeší s příslušným nadřízeným ordinujícího lékaře.

 

Hlášení akutních výsledků

 

Výsledky urgentních vyšetření a výsledky během pohotovostní služby:

·         u pacientů z lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice se přednostně odesílají do NIS

·         u ambulantních pacientů mimo nemocnice se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Do LIS se zaznamenává komu, a kdy byl výsledek ohlášen. 

 

Způsob ordinování urgentních požadavků viz kapitola  C-03 Požadavky na urgentní vyšetření.

 

 

ß Zpět na obsah LP OKL